การศึกษาเชิงประจักษ์ถึงการกำจัดมอดแป้งและไข่ในข้าวสารพันธุ์

ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยความร้อนจากเตาไมโครเวฟที่ใช้ตามบ้านเรือน

An Empirical Study of Disinfestation of Red Flour Beetles and Their Eggs in Jasmine Rice

Using Domestic Microwave Oven

 

ธนันท์รัฐ วงศาเสถียร1 อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์1 และ ระวี พรหมหลวงศรี2

1 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์: 02-988-3666 ต่อ 2342

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

64 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042-211-040 ต่อ 510 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received September 8, 2010

Revised November 8, 2010


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเชิงประจักษ์ถึงการกำจัดมอดแป้งและไข่ของมอดแป้งในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการอบด้วยความร้อนภายในเตาไมโครเวฟความถี่ 2.45 GHz ที่ใช้ตามบ้านเรือน ผลการศึกษาพบว่า คลื่นความถี่ไมโครเวฟสามารถกำจัดมอดแป้งและไข่ของมอดแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำการอบด้วยระยะเวลาที่ 6 นาทีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด นอกจากนั้นพบว่าที่ระยะเวลาดังกล่าวคุณภาพของเมล็ดข้าวสารด้านการแตกร้าวและการเปลี่ยนแปลงของสียังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 

คำสำคัญ: การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ, ข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ, มอดแป้ง

 

 

ABSTRACT

This article describes an empirical study of a disinfestation of red flour beetles and their eggs in jasmine rice by using microwave heating. The heating process is from a 2.45 GHz domestic microwave oven. We have set an experiment and found that the red flour beetles and their eggs can be killed effectively if the heating duration is at 6 minutes. Moreover, the qualities of the rice in terms of cracking and color changing are acceptable for that duration.

 

 

Keywords: Microwave heating, Jasmine rice, Red flour beetle

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com