การตรวจสอบการปลอมแปลงหมายเลข MAC ในเครือข่าย IEEE 802.11 โดยใช้เฟรม ACK

Detecting IEEE 802.11 MAC Address Spoofing using ACK frames

 

ชัญญมน ศรีคล้าย1 และ ประวิทย์ ชุมชู2

 

1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received June 1, 2010

Revised November 15, 2010

 

 


บทคัดย่อ

การตรวจสอบการปลอมหมายเลข MAC นั้นเป็นวิธีการที่เพิ่มการรักษาความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 ขั้นพื้นฐาน วิธีการตรวจสอบการปลอมแปลงหมายเลข MAC ประกอบด้วย การตรวจสอบโดยใช้การตรวจสอบความผิดปกติของเลขลำดับของเฟรม การตรวจสอบความผิดปกติของความแรงของสัญญาณ และ การตรวจสอบความแตกต่างของสัญญาณ ข้อเสียของการตรวจสอบการปลอมแปลงหมายเลข MAC ดังกล่าว คือ ไม่สามารถให้ผลการตรวจสอบได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ บทความนี้นำเสนอการตรวจสอบการปลอมแปลงหมายเลข MAC แบบใหม่โดยใช้ความแตกต่างของเฟรม ACK ของผู้ใช้งานถูกต้องและผู้ไม่ประสงค์ดี ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถเพิ่มความถูกต้องในการตรวจสอบการปลอมแปลงหมายเลข MAC ได้มากกว่าการตรวจการปลอมแปลงด้วยวิธีการตรวจความผิดปกติของเลขลำดับของเฟรม

 

คำสำคัญ: ระบบไร้สาย, ความปลอดภัย, การตอบรับข้อมูล

 

 

ABSTRACT

Detection of IEEE 802.11 MAC address spoofing is very importance for improve security in IEEE 802.11 networks. The detection algorithms comprise of MAC Sequence number abnormal, signal strength analysis and transceiver fingerprint. In this paper, we propose to use the difference of ACK frames sent by the genuine station and attacker stations to detect MAC address spoofing. The experiment results show that the proposed algorithm works better than using MAC sequence number abnormal. The proposed algorithm provides 100% of corection if the number of monitor stations is high enough.

 

Keywords: IEEE 802.11, Wireless, Security, MAC Address Spoofing, Sequence Number, Acknowledgement

 

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com