โครงสร้างทางเลือกของวงจรกรอง Gm-C บันไดปลายคู่สองด้าน

Alternative Structure of Fully-Differential of Ladder Gm-C Filter

 

อำนาจ ประจง และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

51 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received October 5, 2010

Revised October 31,, 2010

 

 

บททัดย่อ

บทความนี้นำเสนอโครงสร้างทางเลือกของวงจรกรอง Gm-C บันไดแบบผลต่างสองด้าน จากผลการจำลองการทำงานพบว่าวงจรกรอง Gm-C โครงสร้างทางเลือกที่นำเสนอมีผลตอบสนองความถี่ สัญญาณรบกวน และการกินกำลังงานที่เท่ากันกับวงจรกรอง Gm-C โครงสร้างมาตรฐานแต่มีความเป็นเชิงเส้นดีกว่ามาก

 

คำสำคัญ: วงจรกรอง แอนะล็อก, วงจรกรอง จีเอ็ม-ซี, ซีมอส

 

Abstract

This paper presents an alternative structure of fully-differential ladder Gm-C filters. According to the simulation result, the proposed filter structure has the same frequency response, noise performance and power consumption as those of the traditional Gm-C filter structure but is much more linear.

 

 

 Keywords: Analog filter, Gm-C filter, CMOS

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com