การศึกษาการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

A Study of Unsafe Behaviors of Construction Labors in the Housing Projects in Bangkok and Vicinities

 

ยุทธิพร ช่วยดร1 และ กุลเดช สินธวณรงค์2

1นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2อาจารย์สาขาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

Manuscript received March 2, 2010

Revised June 16, 2010

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความถี่การเกิดขึ้นของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง โดยทำการเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์คนงานก่อสร้างจำนวน 385 คน ทั้งนี้การสัมภาษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวคือ ให้คนงานก่อสร้างแต่ละคน พิจารณาถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโครงการเดียวกัน แล้วแสดงความคิดเห็นต่อสาเหตุของการเกิดของพฤติกรรมเหล่านั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่า การกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่คนงานก่อสร้างกระทำมากและปานกลาง ได้แก่ การทำงานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Mean = 3.64) การแต่งกายไม่เหมาะสม (Mean = 3.33) มีพฤติกรรมชอบเสี่ยงหรือท้าทาย (Mean = 3.04) การยกของ ขนย้ายอุปกรณ์หรือวัสดุอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกวิธี (Mean = 2.77) หยอกล้อหรือเล่นกันระหว่างทำงาน (Mean = 2.69) ทำงานด้วยความเร่งรีบ เกินอัตราที่เหมาะสม (Mean = 2.61) ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยยังบอกถึงสาเหตุการเกิดขึ้นของพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของงานก่อสร้างต่อไป

 คำสำคัญ : ความไม่ปลอดภัยในงานก่อสร้าง, โครงการบ้านจัดสรร

 

ABSTRACT

This research investigates frequency of occurrences of unsafe behaviors of construction labors. Data collection was conducted from the housing construction projects in Bangkok and vicinities. A survey method was adopted by using standardized questionnaire and in-depth interview as the instruments for gathering data from 385 construction labors. The interview technique applied with this research is the peer evaluation technique for which each respondent expressed his/her own opinions on the reasons of unsafe behaviors of the colleague groups working in the same project. The results demonstrated that ignoring to wear personal protective equipment (Mean = 3.64), Improper wear clothes (Mean = 3.33), have behaviors to risk (Mean = 3.04), Improper lifting or handling and moving objects and materials (Mean = 2.77), Annoying and horseplay at workplace (Mean = 2.69), Working and operating at improper speed (Mean = 2.61), were the major unsafe acts frequently occurring. As the results demonstrated the real reasons of those unsafe behaviors and used this data for designing the prevention methods and management program in construction projects, thus increasing the effecting to quality of construction later.

 

 

Keyword : Unsafe Behaviors of Construction Labors, Housing Projects

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com