ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำลังพลในด้านประสิทธิภาพงานก่อสร้างของหน่วยทหารช่างในกองพลทหารช่าง

Affecting Factors on Army Personals to the Construction Efficiency of Engineering Unit in the Engineering Division

 

ประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร 1 และ จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์ 2

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

51 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. (02) 9883655 ต่อ 2215 โทรสาร (02) 9883366

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ถ.พหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12121 โทร. (02) 5644444 โทรสาร (02) 5643010

 

Manuscript received October 29, 2009

Revised November 28, 2009


บทคัดย่อ

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำลังพลในด้านประสิทธิภาพการทำงานก่อสร้างของหน่วยทหารช่าง โดยศึกษาเฉพาะกรณีกองพลทหารช่างจังหวัดราชบุรีต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างในพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยงภัย (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) การวิจัยทำโดยการจัดทำแบบสอบถามกำลังพลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำลังพลในด้านประสิทธิภาพและทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเหล่านั้นอย่างเหมาะสม การศึกษานี้ สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานก่อสร้างของหน่วยทหารช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Abstract

                This paper is to study factors affecting persons in engineering units for construction efficiency. The study is focused on the personals of the Division of Engineer, Army, Ratchaburi Province, who undertake  construction tasks in both regular areas and in risk areas (such as the three provinces in the south border of Thailand). This study was done by using questionnaires to collect data from the relevant persons in order to determine the factors affecting the efficiency of the targeted personals. Suggestions on how to lesson the negative effects were also purposed. This study is useful for developing the engineering units’ efficiency on performing construction tasks.

 

Keyword :  Construction Management

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com