การทิ้งกลุ่มข้อมูลเสียงเพื่อลดการหน่วงเวลาของเครือข่าย IEEE 802.11b

Reduction of system delay by dropping voice packets in IEEE 802.11b network

 

พัฒนะ อุพันทา และ อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

51 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Manuscript received August 20, 2009

Revised September 12, 2009

บทคัดย่อ

การเกิดขึ้นของสัญญาณรบกวนที่สถานีลูกในเครือข่ายแลนไร้สาย IEEE 802.11b จะทำให้ค่าการหน่วงเวลาของระบบแลนไร้สายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความพยายามในการส่งข้อมูลซ้ำของสถานีฐาน แม้ว่าเทคนิคการปรับอัตราการส่งข้อมูลจะช่วยให้ส่งข้อมูลได้สำเร็จมากขึ้น แต่อัตราการส่งข้อมูลที่ต่ำลงก็เป็นการเพิ่มค่าการหน่วงเวลา บทความวิจัยนี้จึงนำเสนอเทคนิคการพิจารณาการทิ้งกลุ่มข้อมูลเสียงประกอบกับการปรับอัตราการส่งข้อมูลเพื่อลดค่าการหน่วงเวลาของระบบแลนแบบไร้สาย โดยสถานีลูกจะส่งค่าสถิติต่างๆที่จำเป็นพร้อมกับค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไปยังสถานีฐานเพื่อให้สถานีฐานพิจาณาการทิ้งกลุ่มข้อมูล ผลการจำลองการทำงานของระบบแลนไร้สายที่กำหนดขึ้นเพื่อหาสมรรถนะของวิธีที่นำเสนอเปรียบเทียบกับวิธีการส่งข้อมูลด้วยอัตราการส่งข้อมูลคงที่ 11 Mbps และวิธีการปรับอัตราการส่งข้อมูลอย่างเดียว พบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถมีค่าการหน่วงเวลาของระบบต่ำที่สุด และค่าสถิติของการรับส่งสัญญาณเสียงยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์ข้อกำหนดคุณภาพของการบริการข้อมูลเสียงที่ดี

 

Abstract

The occurrence of interferences at a wireless station in IEEE 802.11b leads to the increment of system delay. This is because the access point attempts many times to retransmit a packet to that wireless station. Although the use of rate adaptive technique can increase the success of transmission, the transmission rate adapted to low rate also increases the system delay. This paper therefore propose a technique used together with the rate adaptive technique by dropping voice packets to reduce the system delay. The wireless station sending/receiving voice traffic has to collect voice statistics such as loss packets and SNR and then sends them to the access point. The access point then considers the drop of voice packets destined to that station. By using simulation on the set scenario, the proposed technique can reduce the system delay comparing with the use of fixed transmission rate at 11 Mbps and the use of only rate adaptive technique. In addition, the voice statistics are still in the range of good quality of voice service.       

 

Keyword :VOIP, wireless communication

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com