ารวเคราะหกลไกรกษาความปลอดภยและผลกระทบตอประสทธภาพ
ของเครอขายไรสาย IEEE 802.11
Analyze of Security Mechanisms and Performance
Impacts on IEEE 802.11
 
ธนทรรศน แซลม และ ประวทย ชมช
สาขาวศวกรรมสารสนเทศและการสอสาร ภาควชาวศวกรรมโทรคมนาคม มหาวทยาลยเทคโนโลยมหานคร
51 ถนนเชอมสมพนธ แขวงกระทมราย เขตหนองจอก กรงเทพมหานคร 10530
โทรศพท. 02-988-3655 ตอ 2331 โทรสาร. 02-988-4040 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Manuscript received November 24, 2008
Revised April 24, 2009
 
 

บทคดยอ
ระบบเครอขายไรสายมาตรฐาน IEEE  802.11 มการ
เจรญเตบโตอยางรวดเรวและไดรบความนยมในการใชงานเปน
อยางมาก เนองจากมความเปนอสระในการใชงาน ซงในความ
อสระในการเขาใชงานระบบเครอขายนน ทาใหผใชงานทไมพง
ประสงคสามารถเขามาใชระบบหรอดกจบขอมล
(Eavesdropping)  ในเครอขายได จงเกดการพฒนากลไกการ
รกษาความปลอดภยขน ไมวาจะเปน Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) and
802.11i (WPA2) ซงในบทความนจะกลาวถงการศกษาและ
วเคราะหกลไกรกษาความปลอดภยและผลกระทบตอประสทธภาพ
ของระบบเครอขายไรสาย WLANs
 
 
ABSTRACT
Rapidly growing 802.11 Wireless Local Area
Networks continue to gain popularity in business and
computer industry. WLAN systems like IEEE 802.11
networks became common access networks in private
and public environments. They have  lots  of  benefits
like mobility and flexibility. In this study we
investigated the performance of Wireless Local Area
Networks (WLANs) and security mechanisms available
for WLANs. These security mechanisms are Wired
Equivalent  Privacy  (WEP), Wi-Fi  Protected  Access
(WPA) and 802.11i  (WPA2). To examine  the  impacts
of encryption and integrity protection mechanisms
provided by WEP, WPA, IEEE 802.11i.
 
Keyword:  Wireless Security, Security Mechanisms,
WEP, WPA, 802.11i

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com