ศึกษาต้นทุนการขนส่งระหว่างศูนย์กลางการค้าไทยและนครคุนหมิง

A Study of Transportation Costs Between Thailand and Kunming

บัณฑิตา ทับทวี และ สมชาย วงศ์รัศมี

ภาควิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทร 02 - 9883655 โทรสาร 02 - 9884040

E- mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received April 17, 2008

Revised May 22, 2008

 

 

บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนทางการการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยไปยังนครคุนหมิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งของประเทศจีน ในการศึกษานี้ได้แบ่งปริมาณการบรรทุกสินค้าออกเป็น 3 ขนาดแบ่งตามน้ำหนัก ขนส่งด้วยรูปแบบการขนส่ง 5 รูปแบบแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าการขนส่งสินค้าน้ำหนักตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางที่มีต้นทุนที่ต่ำสุด อย่างไรก็ตามรางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและนครคุนหมิง ยังอยู่ภายใต้การดำเนินการก่อสร้าง ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ การขนส่งทางแม่น้ำ หากแต่ว่าการขนส่งทางแม่น้ำ ระวางบรรทุกของเรือทำให้ขนาดของสินค้าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของเส้นทางขนส่งนี้

ABSTRACT

This article presents cost analysis of transportation methods between Thai major distribution centers and Kunming, China. In this study, assuming three different size of loads are freighted from six main areas by five different transportation ways. The results show that the most efficiently way to freight goods, weighted over 1 ton, is the rail transport. However, the main railway between Thailand and Kunming is still under construction. Alternative way is the river transport, nevertheless, sizes of the vessels frequently concerned as a major problem of this type of transportation.

Keyword : logistic, transportation

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com