โปรแกรมคำนวณหาทำเลที่ตั้งศูนย์ปรับปรุงคุณภาพข้าวในการขนส่งข้าวเพื่อการส่งออก

Optimization Software in Rice Transportation

กฤตินันท์ นันทิทรรภ และ สมชาย วงศ์รัศมี

ภาควิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทร 02-9883655 โทรสาร 02-9884040

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received April 17, 2008

Revised May 22, 2008

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบโปรแกรมคำนวณเพื่อใช้ในการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างศูนย์ปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยใช้การคำนวณต้นทุนรวมของการขนส่งข้าวจากแหล่งผลิตข้าวในจังหวัดต่าง ๆ มายังศูนย์ปรับปรุงคุณภาพข้าวและขนส่งจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพข้าวไปยังท่าเรือ โปรแกรมคำนวณนี้ออกแบบให้ทำงานด้วยข้อมูลในระบบพิกัด Universal Transverse Mercator (UTM) โดยสามารถกำหนดแหล่งข้าวไว้หลายแหล่งตามภาคต่าง ๆ ของประเทศและกำหนดท่าเรือไว้เพียงแห่งเดียว จากผลการทดสอบโปรแกรมพบว่า ถ้าต้องการสร้างศูนย์ปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 แห่ง สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้าง คือ กรุงเทพมหานครและชัยภูมิ

 

Abstract

This paper develops a software for optimization location of distribution center in rice export using minimum total transportation cost. This software is developed by using the Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system. The software was designed to handle multiple rice resource, but only one port was considered at this time. Based on the calculation results, the best location for rice distribution center is Bangkok. However, if the second rice distribution center is required, Chaiyaphum is the answer.

Keyword : logistic, transportation, simulation program 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com