การออกแบบวงจรแปลงผันแอนะล็อกเป็นดิจิตอลเชิงเครื่องหมายแบบ µ-law ปรับค่าได้ ขนาด 8 บิต

Realization of the Adaptable 8-Bit µ-law Signed Analog to Digital Converte

พันตรี โคมพิทยา และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received December 27, 2007

Revised February 3, 2008


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลเชิงเครื่องหมาย แบบ µ-law ปรับค่าได้ ขนาด 8 บิต โดยโครงสร้างของวงจรที่นำเสนอสามารถรองรับการทำงานของสัญญาณอินพุตได้ทั้งสัญญาณในด้านบวกและลบ โดยวงจรที่นำเสนอประกอบด้วยวงจรหลักๆ คือวงจรค่าสัมบูรณ์กระแส วงจรเปรียบเทียบกระแส วงจรยกกำลังสอง วงจรถอดรากที่สอง โดยหลักการทำงานของวงจรอาศัยคุณสมบัติของซีมอสที่ทำงานในย่านต่ำกว่าแรงดันขีดเริ่ม (subthreshold) ซึ่งผลการทดสอบถูกจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม Hspice โดยคำนึงถึงผลของค่าผิดพลาดในการแปลงสัญญาณรูปแบบต่างๆ ซึ่งพบว่าวงจรที่ได้ทำการพัฒนาและออกแบบสามารถทำงานได้ดี มีค่าความผิดพลาดที่ต่ำสอดคล้องตามทฤษฎี

 

Abstract

                This paper presents a realization of the adaptable 8 bit µ-law signed analog to digital converter. The circuit structure can be used with both positive and negative input signal. Its main circuit consists of simple absolute value circuit, current comparator circuit, squaring circuit, square root circuit. This circuit is based on the characteristic of CMOS operating in subthreshold. Simulation results are demonstrated by Hspice program. They find that the circuit gives good results and concomitantly to the theory.

 

Keyword : A/D Converter, signal processing, circuit 

simulation

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com