กระบวนการกำเนิดสัญญาณรบกวนแถบข้างในวงจรออสซิลเลเตอร์

Mechanism of Sideband noise Generation in LC Oscillators

นพพร ประจวบสุข และ จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

51 .เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทร. (02) 9883655 ต่อ 221 โทรสาร (02) 9884040

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Manuscript received December 27, 2007

Revised January 30, 2008

บทคัดย่อ

                บทความนี้นำเสนอกระบวนการกำเนิดสัญญาณรบกวนแถบข้าง (Sideband noise) ที่เกิดจากการส่งผ่านสัญญาณรบกวนในวงจรออสซิลเลเตอร์แบบ LC โดยวิธีการแบบไม่เป็นเชิงเส้นเนื่องจากการทำงานของทรานซ์คอนดักเตอร์ เราจะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรายคาบของสัญญาณขนาดเล็กของคอนดักแตนซ์เป็นสาเหตุให้เกิดการส่งผ่านของสัญญาณรบกวนที่ความถี่ต่างๆเป็นจำนวนคี่ของความถี่กำทอน (Oscillation) มาเป็นสัญญาณรบกวนแถบข้างโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ตามกฎรวมกระแสของเคอร์ชอฟ (Kirchhoff’s Current Law: KCL) วิธีการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้สามารถหาสัญญาณรบกวนแถบข้างในวงจรออสซิลเลเตอร์แบบ LC แบบไม่เป็นเชิงเส้นได้ โดยผลที่เกิดขึ้นได้ถูกแสดงเปรียบเทียบทั้งในเชิงการคำนวณคณิตศาสตร์ และการจำลองการทำงาน

 

Abstract

                This paper proposes a method for analysis of sideband noise transfer in LC oscillators accounting for the nonlinear operation of the transconductor. We show that the small signal conductance switching causes a folding of noise generator at odd number step of oscillation frequency depend on Kirchhoff’s current law for analysis. This method we can analyze and obtain the sideband noise result are shown to be in case of mathematic compare with the simulation results.

 

Keyword : LC Oscillator, resonance circuit, noise, sideband, nonlinear circuit

 

 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com