การเพิ่มความยากในการถอดรหัสข้อมูลแบบเคออสโดยใช้การต่ออนุกรม

วงจรกรองดิจิตอลแบบไม่เป็นเชิงเส้น

Strengthening a Chaotic Digital Code by Connecting Nonlinear Digital Filters in Series

 

อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์*   และ   Mark E. Hall** 

*ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม     **ภาควิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการเพิ่มความยากในการถอดรหัสข้อมูลแบบเคออสโดยใช้การต่ออนุกรมระบบเข้ารหัส โดยใช้โครงสร้างของวงจรกรองดิจิตอลแบบไม่เป็นเชิงเส้นเช่นเดียวกับ [1] เป็นระบบในการเข้ารหัส โดยที่ระบบเข้ารหัสจะมีค่าสถานะเริ่มต้น 2 ค่า ภายใต้สภาวะคงที่ระบบเข้ารหัสที่มีค่าสถานะเริ่มต้นต่างกันจะให้ฟังก์ชันในการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน ถ้าระบบมีขนาดบิตที่จำกัดเป็น 8 บิต จะได้ค่าสถานะเริ่มต้นเป็น 16 บิต  ดังนั้นถ้านำระบบเข้ารหัสมาต่ออนุกรมกัน 2 ระบบ จะทำให้ค่าสถานะเริ่มต้นของระบบเข้ารหัสทั้งหมดเป็น 32 บิต ทำให้ไม่ต้องสร้างระบบเข้ารหัสที่มีขนาดบิตที่จำกัด 16 บิตขึ้นมาใหม่  และทำให้สามารถเพื่มความยากในการถอดรหัสได้โดยการต่ออนุกรมระบบเข้ารหัสไปได้เรื่อยๆ

 

ABSTRACT

The paper presents a method of strengthing a chaotic digital code for secure communications by connecting nonlinear digital filters in series. The encoder uses the nonlinear digital filter  proposed in [1]. A single encoder has 2 initial state values. Under certain conditions, encoder with different initial states will give different encoding functions. If the encoder uses 8 bits of precision then it have 16 bits of initial state. Thus connecting 2 encoders in series produces an encoder with 32 bits of initial state.

 

 

 

 

This suggests that we do not need to make a new encoder which uses 16 bits of precision, and that we can strengthen codes by connecting  encoders in series. 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com