รูปแบบความร้อนของสายอากาศปล่อยคลื่นทรงกลมที่ป้อน

กำลังงานโดยกระแสแม่เหล็ก

Heat Pattern of Spherical Applicator Excited by a Magnetic Current

 

ชาญชัย เลาหะเพ็ญแสง และ โมไนย ไกรฤกษ์

ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟและสายอากาศ  ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ.10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


บทคัดย่อ

         รายงานฉบับนี้ได้แสดงผลของรูปแบบความร้อนที่เกิดขึ้นจากสายอากาศปล่อยคลื่นทรงกลมที่ป้อนกำลังงานโดยกระแสแม่เหล็ก โดยภายในรายงานได้นำเสนอถึงหลักการและผลจำลองของรูปแบบความร้อนที่ได้  ซึ่งจากลักษณะของผลที่ได้เห็นได้ว่าสายอากาศนี้เหมาะสมกับการให้ความร้อนใต้ผิวหนัง

 

ABSTRACT

 

         This report presents the heating pattern of a spherical applicator excited by a magnetic current. It includes the principle of such an applicator the simulation of heat pattern. This applicator is suitable for superficial heating.

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com