การวัดค่าการลดทอนสัญญาณของเส้นใยแก้วด้วยเทคนิคการ

ตัดสั้น

Measurement of Optical Fiber Attenuation Using the Cutback Technique

 

อธิคม ฤกษบุตร

ห้องวิจัยเส้นใยแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


บทคัดย่อ

         รายงานฉบับนี้ ศึกษาถึงการวัดค่าการลดทอนสัญญาณของ สัญญาณแสงที่เดินทางในเส้นใยแก้ว โดยใช้เทคนิคการตัดสั้น หรือคัทแบ็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายในห้องทดลอง ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสามารถกระทำได้กับแสง ที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันได้ ในเวลาเดียวกัน

 

ABSTRACT

         This paper presents the attenuation measurement of the optical signal in an optical fiber by using the cutback technique. This method is simple, gives the correct result, and can be simultaneously employed with various wavelengths.

 

 

Keywords: optical fiber measurement, cutback method

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com