การใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อการติดต่อกับ GPIB port และ Serial port

Using MATLAB Program for Transferring Data through GPIB Port and

Serial Port

 

วราคม เนิดน้อย และ ภาสกร เวสสะโกศล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

 

 


บทคัดย่อ

         บทความนี้นำเสนอคำสั่งของโปรแกรม MATLAB ที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลโดยการติดต่อผ่านทาง GPIB port และ Serial port ตัวอย่างที่นำเสนอในบทความนี้ คือการเขียนโปรแกรมสำหรับ (1) วัดค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของ CNC milling machine ด้วย Laser Interferometer System (HP5228A) ผ่านทาง GPIB port และ (2) ควบคุมการเคลื่อนที่ของ CNC milling machine ผ่านทาง Serial port ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรม MATLAB มีหลายคำสั่งที่ช่วยให้การวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของกราฟต่างๆได้สะดวกกว่าวิธีการดั้งเดิมซึ่งพัฒนาโปรแกรมมาจากภาษา C Pascal Basic หรืออื่นๆ

 

ABSTRACT

         This paper presents commands of MATLAB program used for transferring data through GPIB port and Serial port. Examples of developed programs are for (I) the measurement of receiving distance, velocity, straightness and angular errors of an CNC milling machine from a Laser Interferometer System (HP5228A) via GPIB port and (2) for controlling the motion of the CNC milling machine via Serial port. Moreover, MATLAB has many functions that make graphical display and data analysis be more convenient than conventional procedure written in computer languages of C, Pascal, Basic or etc. 

 

 

Keywords : Matlab application, data acquisition, GPIB port and Serial port

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com