การพิจารณาเลือกอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

Consideration of Suitable Rate Selection of Electricity Charge for Medium Industries

 

จิรวัฒน์ นุริตานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กรุงเทพ 10530

 


บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอวิธีการเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบใหม่ (TOU Rate) แทนอัตราค่าไฟฟ้าแบบเดิม (TOD Rate) แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเดิมเลือกได้ว่าจะใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบไหน ในบทความ ได้เสนอแนวทางและการคำนวณสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางโดยใช้สมการและข้อมูลง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งผลจากสมการที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งรับไฟฟ้าด้านแรงสูงในช่วง 24 ถึง 12 kV. อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD Rate จะถูกกว่าเสมอ ส่วนผู้ที่รับไฟฟ้าในช่วงแรงสูงอื่นๆ ต้องพิจารณาเป็นรายไป  แต่แนวโน้มคือ ผู้ใช้ที่มีค่าโหลดเฟคเตอร์สูงจะเหมาะกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD

 

ABSTRACT

This paper presents a suitable method for selecting the cheaper rate of electricity charge for medium-size industries, according to the rate change of electricity charge from TOD rate to TOU rate by the Thai Government since January 1997. However, users still have the right to select a suitable (cheaper) one for them. In this paper, simple equations were derived to allow users to find the suitable rate by using their own data. It was found that users who use the high voltage electricity in the range of 12 and 24 kV will have benifit when selecting the TOD rate, while others may consider in some particular case. However, the TOD rate is suitable for high load factor using patterns.

 

Keywords: TOD rate, TOU rate, electricity charge 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com