การทดสอบการใช้ GPS ในงานสำรวจ

Field Test for GPS in Surveying

 

ประกิจ เปรมธรรมกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบการใช้ในงานภาคสนามของ GPS สำหรับงานสำรวจขนาดเล็ก โดยเปรียบเทียบกับการใช้กล้องสำรวจในแง่ของความถูกต้อง และความเหมาะสมในการใช้ GPS แทนกล้องสำรวจสำหรับงานสำรวจขนาดเล็ก การทดสอบทำโดยการทำหมุดควบคุมโดยถ่ายค่าพิกัดและระดับจากหมุดอ้างอิง ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 4 กิโลเมตร และวงรอบปิดที่มี 5 หมุดควบคุมและมีความยาวด้านทั้ง 5 รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ผลการทดสอบพบว่า GPS ให้ความถูกต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าการใช้กล้องสำรวจ ข้อดีข้อเสียของทั้งสองวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่

 

ABSTRACT

                The objective of this study is to validate the use of GPS in surveying for small scale surveying works in comparison to the use of conventional surveying equipments. Aspects of interest are accuracy of measurement and suitablilty for employing satellite survey for small scale works.  Field test was made by means that a new benchmark which is located about 5 kilometres from two reference benchmarks was created. A closed traverse with 5 stations and about 2 kilometres of perimeter length was also performed. Test results show that GPS yields equal or better accuracy. However, suitability for use of GPS in surveying depends on types of works and geographical aspects of the site.   

 

 

Keywords: Global Positioning System (GPS), Survey, Satellite Survey

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com