อะแดปทีฟอัลกอริทึมสำหรับการดีเทกต์สัญญาณซายน์คลื่นเดี่ยวด้วยวิธีการนอร์มอลไลซ์ Stochastic Gradient

Adaptive Algorithm for Single Sinusoidal Detection Using Nomalized Stochastic Gradient

 

ประวิทย์  ชุมชู *   ราชู พันธ์ฉลาด*   และ  ชวลิตร  เบญจางคประเสริฐ**

* ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพ 10530

**ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพ

 

 


บทคัดย่อ

         บทวิจัยนี้เป็นการนำเสนออะแดปทีฟอัลกอริทึมแบบใหม่เพื่อใช้สำหรับการดีเทกต์สัญญาณซายน์คลื่นเดี่ยวโดยกำหนดให้ค่า Q-factor คงที่ ด้วยวงจรกรองความถี่กลางผ่านแบบ IIR โดยใช้วิธี Normalized Stochastic gradient ซึ่งทำให้มีความรวดเร็วในการติดตามสัญญาณอินพุตตามความถี่ที่ใช้งาน     และสามารถลดอุปกรณ์

ของวงจรให้น้อยลงได้ซึ่งจากผลการทดลองด้วยการจำลองการทำงาน (simulation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าอะแดปทีฟอัลกอริทิมแบบใหม่มีความสามารถติดตามสัญญาณได้เร็วกว่าอะแดปทีฟอัลกอริทิมแบบเดิม

 

ABSTRACT

         This paper presents a new  adaptive algorithm for a single sinusoidal detection by using a normalized stochastic gradient with a fixed Q-factor filter based on an IIR bandpass filter. This new algorithm can reduce an amount of computational complexity for coefficient update circuit of the filter. It also has higher convergent rate than the other method.  The results of computer simulation  are given to demonstrate the convergent performance.

 

 

Keywords : IIR bandpass filter, sinusoidal algorithm

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com