คาวิตี้รูปทรงกลมไม่เต็มใบ

A Partial Spherical Cavity

 

ชาญชัย เลาหะเพ็ญแสง  สมผล โกศัลวิตร์ และ วัชรพงษ์ แซ่เตียว

ห้องปฏิบัติการไมโครเวฟและสายอากาศ  ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กรุงเทพฯ 10530

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


บทคัดย่อ               

         บทความนี้นำเสนอคาวิตี้ที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่ครบใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวป้อนกำลังงานแก่สายอากาศอาเรย์ความถี่ไมโครเวฟที่ต้องการกำลังงานและเฟสเท่ากันทุกอีลีเมนท์ โดยภายในบทความได้แสดงวิธีในการออกแบบตัวคาวิตี้เพื่อให้กำทอนความถี่ที่ต้องการ และได้คำนวณดูสนามที่มีการคิดถึงผลปรากฎของต้นกำเนิดสนามทั้งนี้เพื่อการนำเอาคาวิตี้ไปใช้งานจะได้เลือกหาวิธีการคัปปลิ้งกำลังงานออกไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ABSTRACT

         This paper presents the construction and calculation of a partial spherical cavity. This cavity can be used as a power distributor to a number of an microwave antenna array with equal phase and magnitude. The cavity design for desired resonance is described. The effect of field distribution due to an existed source is shown, to define an appropriate way of coupling the energy from the cavity with high efficiency.

 

Keywords : spherical cavity, microwave antenna

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com