การสร้างระบบตรวจนับบุคคลแบบเวลาจริงราคาประหยัดบน Raspberry Pi โดยประยุกต์อัลกอริทึม Tiny YOLO V3
Implementation of a Low-Cost Real-Time People Counting System on Raspberry Pi Based on Applied Tiny YOLO V3

ปราโมทย์ ปัญญาโต
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นลิน สีดาห้าว
ศูนย์ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ
สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received October 20, 2019
Revised December 10, 2019
บทความนี้นำเสนอการสร้างระบบตรวจนับบุคคลแบบเวลาจริงราคาประหยัดบน Raspberry Pi ด้วยการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Tiny YOLO V3 ซึ่งเป็นอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุรุ่นล่าสุดที่มีความเร็วและความถูกต้องแม่นยำสูง สถาปัตยกรรมของ Tiny YOLO v3 มีความซับซ้อนน้อยกว่าสถาปัตยกรรม YOLO แบบสมบูรณ์มาก ซึ่งเหมาะกับแพลตฟอร์มของระบบสมองกลฝังตัว Raspberry Pi ที่มีทรัพยากรและความเร็วในการประมวลผลที่จำกัด ผลการทดลองแสดงการทำงานของระบบการตรวจนับบุคคลในเวลาจริง รวมถึงประสิทธิภาพในด้านความเร็วและความแม่นยำของระบบที่นำเสนอ

คำสำคัญ : ระบบตรวจนับบุคคลแบบเวลาจริงราคาประหยัด การรู้จำวัตถุ ระบบสมองกลฝังตัว Raspberry Pi Tiny YOLO

ABSTRACT
This paper presents an implementation of a low-cost real-time people counting system on raspberry pi based on applied Tiny YOLO V3, the latest object detection algorithm with high speed and accuracy. The architecture of the Tiny YOLO v3 is much less complicated than the complete YOLO architecture. Thus, it is suitable for the Raspberry Pi embedded system platform that has limited resources and processing speed. The experimental results show the performance of the speed and accuracy of the proposed system.

Keywords: Low-Cost Real-Time People Counting System, Object Recognition, Embedded Systems, Raspberry Pi, Tiny YOLO.

pdf01pdf File Size: 838.02 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com