การประเมินวิธีการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสมดุลและไม่สมดุล
Load Evaluation of Three-Phase Induction Motor In case of Balanced and Unbalanced Voltage Supplies

สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 โทรศัพท์ 02-9883666 ต่อ 3305
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received November 2, 2019
Revised December 15, 2019
บทความนี้นำเสนอการประเมินวิธีการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสในสภาวะแรงดันไฟฟ้าสมดุล และแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล โดยอ้างอิงการคำนวณความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 1459 - 2010 ในการประมาณภาระทางกลใช้การเปรียบเทียบ 4 วิธีด้วยกันคือ วิธีการคำนวณด้วยค่ากำลังไฟฟ้าอินพุท วิธีการคำนวณด้วยค่ากระแสไฟฟ้า วิธีการคำนวณด้วยค่าความเร็วสลิป และวิธีการคำนวณด้วยค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า โดยพิจารณาทั้งในกรณีที่มี และไม่มีค่าตัวประกอบความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้า (Voltage correcting factor) เข้ามาคำนวณร่วมด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกวิธีการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์ให้มีค่าใกล้เคียงผลการทดสอบจริงมากที่สุดในทุกสภาวะของความสมดุล และไม่สมดุลของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 

คำสำคัญ : การประมาณภาระกลของมอเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส แรงดันไฟฟ้าสมดุล และแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล

ABSTRACT
This paper proposes load evaluation of three-phase induction motor in case of balanced and unbalanced voltage supplies. The voltage unbalance is based on IEEE 114 - 2010 standard. Four load calculation methods; Input Power Method (IPM), Current Method (CM), Slip Speed Method (SSM), and Power Factor Method (PFM) are investigated with and without a voltage correcting factor. The calculated results are compared with the experimental results. It is found to be useful for motor load estimation in all cases of voltage source conditions.

Keywords: load evaluation, three-phase induction motor, balanced and unbalanced voltage.

pdf01pdf File Size: 858.77 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com