การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์
Process Improvement to Reduce Engine Transferring Time

อุษาวดี อินทร์คล้าย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 6 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Manuscript received July 24, 2019
Revised November 25, 2019
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในขั้นตอนเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ของบริษัทกรณีศึกษา A ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบด้วยฝ่ายช่างที่ชำนาญในการซ่อมแซมเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินโดยสาร โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการศึกษาเวลา ในการหาเวลามาตรฐานการปฏิบัติงาน และใช้แผนผังแสดงเหตุและผล ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ที่ยาวนาน ซึ่งจากการวิเคราะห์เชิงลึกเวลามาตรฐานพบว่าในขั้นตอนการเตรียมแม่แรงเข้ากับเครน เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด และยังเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงในการปฏิบัติงานมาก ทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ใช้หลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) ร่วมกับหลักการออกแบบ เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยในขั้นตอนการเตรียมแม่แรงเข้ากับเครน จากนั้นทำการทดลองใช้อุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้เวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากก่อนปรับปรุงใช้เวลา 125 นาที หลังปรับปรุงใช้เวลา 73 นาที

คำสำคัญ : การลดเวลา ปรับปรุงกระบวนการ อุปกรณ์จับยึด

ABSTRACT
This research aims to reduce aircraft ‘s engine transferring time of case study company A. There is technical department in the company, which core competencies are repairing and maintenance passenger aircraft fleet. This work applies motion and time study for determining the operation standard time and uses cause and effect diagram for identifying the root cause of the long engine transferring time. In deep analysis of time study, the data reveals that preparing hi-lifting jack process is main problem because it takes the longest processing time and lot of work force that causes technicians to become fatigue. Hence, this research applies Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify concept (ECRS) and design theory to develop auxiliary equipment for engine transferring operation. Next, the proposed equipment is tested in real operation. The results indicate that the proposed equipment can be applied efficiently for this process and reduced the engine transferring time significantly from 125 minutes (before improvement) to 73 minutes (after improvement).

Keywords: Reduce time, process improvement, Jigs.

pdf01pdf File Size: 1.4 MB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com