การศึกษาทัศนคติในมุมมองของพนักงานที่มีผลต่อการทำงานจากที่บ้าน
The Study of Employee's Perspective Attitudes Affecting Towards Work-From-Home

วีรยา อิทธิพัฒน์ภาคิน และ อานนท์ ทับเที่ยง
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 อาคาร CB5 ชั้น 8 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Manuscript received October 29, 2019
Revised December 12, 2019
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการศึกษาทัศนคติในมุมมองของพนักงานที่มีต่อการทำงานจากที่บ้านโดยแบบจำลองที่ดัดแปลงจากทฤษฎีการยอมรับด้านเทคโนโลยีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทำงานจากที่บ้านไม่ว่าจะเป็น ด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งในประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากในอัตราร้อยละ 82 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นพิษ เนื่องจากในช่วงปี 2562 ได้เกิดวิกฤตการณ์ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งค่าความหนาแน่นมลพิษ ในกรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 8 ใน 10 ของโลก ส่วนใหญ่มาจากปัญหารถติดสะสมบนท้องถนน 

ซึ่งนอกจากปัจจัยข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยด้านทัศนคติ และแนวคิดนโยบายองค์กร (Corporate Policy) และปฎิบัติงานของพนักงาน (Job Performance) ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับการทำงานจากที่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการยอมรับและนำระบบการทำงานจากที่บ้านมาปรับใช้ในอนาคตได้ โดยได้ดำเนินการเก็บแบบสอบถามจำนวนประชากรที่เคยทำงานจากที่บ้านจำนวน 400 คน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ T-test, One-Way Anova และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยกำหนดปัจจัยไว้ 5 ด้านคือ 1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ 2) ด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย 3) ปัจจัยด้านความสอดคล้อง 4) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 5) ปัจจัยด้านนโยบายองค์กร โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ : การทำงานจากที่บ้าน, การทำงานทางไกล, ความสมดุลของชีวิตการทำงาน (Work Life Balance), สำนักงานเสมือนจริง(Virtual Office), Telecommuting, Engineering Management, ICT Management

ABSTRACT
This research is a study of the attitude of The Study of Employee's Perspective Attitudes Affecting Towards Work-From-Home with a model adapted from the Technology Acceptance Model (TAM). The researcher had studied about various factors. In Thailand the internet access rate increases from 82 percent of the total population. Morover, the researcher has studied the problem of air pollution as well. Due to in the year 2019 a crisis of PM 2.5 which affects the daily life of people in Thailand very much. In which the density, pollution Bangkok is ranked 8 out of 10 in the world, mainly due to traffic congestion.

Which aside from the above factors. The researcher has further studied the attitude factors. And the concept of Corporate Policy and Job Performance can be considered as one factor that affects working acceptance from home. The questionnaires were collected by 400 people who used to work from home to be used in the T-test, One-Way Anova data analysis, and Multiple Regression analysis, with 5 factors determined? 1) perceived benefits 2) perceived ease of use 3) consistency factors 4) employee performance factors and 5) organizational policy factors With statistical significance at the level of 0.05

Keywords: Work from home, Distance work, Work life balance (Work Life Balance: WLB), Virtual Office, Telecommuting, Engineering Management, ICT Management

pdf01pdf File Size: 506.06 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com