การประยุกต์โปรแกรม LabVIEW สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสง
LabVIEW Applications for Optical Instruments Calibration

สมมาตร แสงเงิน
Optical Communication Research Lab
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Manuscript received October 18, 2019
Revised December 15, 2019
บทความนี้ นำเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรม LabVIEW สำหรับควบคุมเครื่องมือ optical measuring system เพื่อนำไปใช้ควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในกระบวนการสอบเทียบแหล่งกำเนิดแสง และทำการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ในกระบวนการสอบเทียบดังกล่าว รวมทั้งแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์กับเวลาที่ใช้ในการทดสอบ โดยการนำโปรแกรม LabVIEW มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอบเทียบของแหล่งกำเนิดแสง สามารถทำให้ช่วยลดความผิดพลาดในการทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบอุปกรณ์แหล่งกำเนิดแสงได้

คำสำคัญ : โปรแกรม LabVIEW การสอบเทียบ เครื่องวัดทางแสง แหล่งกำเนิดแสง ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์

ABSTRACT
This paper proposes application for calibrating the light source using the LabVIEW program. A LabVIEW program is used for controlling parameters of optical measuring system (OMS-100). This program allows us to analyze the relative error and display the relation between the relative error and time, according to the consideration for standard criterion of light source equipment. Obviously, our system can obtain the high performance and reduce the error of the calibration.

Keywords: LabVIEW, calibration, optical instrument, light source, relative error.

pdf01pdf File Size: 805.19 KB 

mutengineer@gmail.com

Mahanakorn University of Technology

140 Moo 1, Cheum-Sampan Road, Nongchok, Bangkok, Thailand 10530

Tel: +(662)988-3655  Fax: +(662)988-4027

designed by sutit.ongart@gmail.com